Bestsellery
Korona 1912 Czerwona - 1kg
Korona 1912 Czerwona - 1kg
84,00 zł
szt.
Korona 1912 Granatowa - 1kg
Korona 1912 Granatowa - 1kg
104,00 zł
szt.
Korona 1912 Czarna - 1kg
Korona 1912 Czarna - 1kg
79,00 zł
szt.
Regulamin i Polityka Prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

v. 1.2015
Szanowni Państwo,
niniejszy regulamin reguluje warunki zawierania umów w sklepie internetowym www.sklep.kawakorona.pl warunki reklamacji, odstąpienia od umowy i ochrony danych osobowych udostępnionych w ramach usługi sprzedaży. 

Właścicielem sklepu jest COFFEE ROASTERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 89/7 w Szczecinie, wpisaną przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000554503; NIP: 8513183820; REGON: 361331929, której kapitał zakładowy wynosi 5 000,00 złotych (pięć tysięcy złotych), adres poczty elektronicznej: biuro@kawakorona.pl


Zgodnie z regulaminem sprzedaż może odbywać się za pośrednictwem zarejestrowanego konta użytkownika lub jednorazowo bez rejestracji.
Indywidualne cechy świadczenia określone są na karcie produktu, stanowiącej jednocześnie ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

Podane ceny, są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Koszty dostawy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej określa cennik dostawy. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić zakupione produkty w obecności kuriera pod rygorem przyjęcia, że uszkodzenia produktów lub ich opakowań nastąpiły po odebraniu produktu przez kupującego.


Płatności dokonać można wyłącznie na rachunek bankowy sprzedawcy za pośrednictwem programów płatności internetowej lub w inny wybrany przez kupującego sposób. Dostawa produktów odbywa się z pośrednictwem kuriera, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zaksięgowania płatności na rachunku sklepu. Dokładamy wszelkiej staranności by terminy te były jak najkrótsze i w praktyce nie powinny one przekraczać 3 dni.


Reklamacje i oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość przyjmowane są za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej : sklep@kawakorona.pl


Jesteśmy jednym z pierwszych sklepów internetowych, który stosuje te same, korzystniejsze dla klienta zasady reklamacji zarówno, co do konsumentów, jak i przedsiębiorców. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. W tym terminie sklep zwraca także płatności w razie odstąpienia od umowy. Termin ten ulega przedłużeniu o czas niezbędny do dokonania zwrotu produktu przez kupującego.


Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zakupu kaw paczkowanych, lub innych produktów zapieczętowanych ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Kupujący ma prawo do indywidualnych ustaleń warunków umowy, które wymagają zawarcia odrębnej umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Życzymy udanych zakupów!

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Wymagania techniczne funkcjonowania sklepu
 3. Warunki zawierania umów na odległość
 4. Sposób i warunki płatności
 5. Koszt i sposoby dostawy oraz odbioru towarów
 6. Reklamacje towaru
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami
 9. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
 10. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
 11. Instrukcja przetwarzania danych osobowych
 12. Postanowienia końcowe

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin reguluje zasady funkcjonowania i zawierania umów sklepu www.sklep.kawakorona.pl , którego właścicielem jest COFFEE ROASTERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońska 89/7 Szczecin, wpisaną przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000542656; NIP: 8522611617; REGON: 361331929, której kapitał zakładowy wynosi 5000,00 złotych (pięć tysięcy złotych), adres poczty elektronicznej:biuro@kawakorona.pl, telefon kontaktowy: 728 549 949


1.1. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym za pośrednictwem strony internetowej pod adresem sklep.kawakorona.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu. Każdy zainteresowany może pobrać regulamin z ww. strony w formacie *.rtf; *.doc lub *.pdf
§ 2. [SŁOWNICZEK] Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1)sklepie – należy przez to rozumieć serwis internetowy pod adresem www.sklep.kawakorona.pl 2)stronie – należy przez to rozumieć sklep i jego podstrony;

3)regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin przyjęty i opublikowany w sklepie przez sprzedawcę i zaakceptowany przez kupującego obowiązujący w chwili zawarcia umowy;
4)sprzedawcy lub sprzedającym – należy przez to rozumieć COFFEE ROASTERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej 89/7 Szczecin;
5)kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych zawierającą ze sprzedawcą umowę sprzedaży w ramach prowadzonej przez sprzedającego działalności gospodarczej;
6)ustawie konsumenckiej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
7)kodeksie cywilnym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 kwietnia 1963 roku Kodeks cywilny ze zmianami;
8)umowie – należy przez to rozumieć umowę zawartą na odległość w rozumieniu ustawy konsumenckiej tj. umowę zawartą pomiędzy sprzedającym, a kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem sklepu lub innych środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
9)konsumencie – należy przez to rozumieć kupującego zawierającego umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
10)przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć kupującego zawierającego umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
11)użytkowniku – należy przez to rozumieć kupującego zarejestrowanego w sklepie identyfikowanego za pomocą indywidualnego loginu i hasła;
12)loginie – należy przez to rozumieć indywidualną nazwę użytkownika,
13)haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków cyfrowych i literowych, ustalonych przez użytkownika, umożliwiających korzystanie ze sklepu przez użytkownika przy pomocy indywidualnego konta użytkownika;
14)koncie użytkownika – należy przez to rozumieć podstronę sklepu przypisaną użytkownikowi do której dostęp możliwy jest po podaniu loginu i hasła, zawierającą dane użytkownika, koszyk, zamówienia i historię zakupów użytkownika;
15)korzystającego ze sklepu – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną i prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą zdolności prawnej, której ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnych, choćby nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, przetwarzającą lub pobierającą dane ze sklepu lub przeglądającą zasoby sklepu.
16)karcie produktu – należy przez to rozumieć pojedynczą podstronę sklepu zawierającą opis właściwości i cech jednego produktu, stanowiącą ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego;
17)koszyku – należy przez to rozumieć podstronę sklepu zawierającą produkty wybrane przez kupującego do zakupu z oferty sklepu;
18)produkcie – należy przez to rozumieć minimalną i niepodzielną ilość rzeczy będących przedmiotem umowy;
19)produkcie zapieczętowanym – należy przez to rozumieć produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
20)kawie – należy przez to rozumieć produkt zapieczętowany
21)systemie – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
22)zamówieniu –należy przez to rozumieć oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; cenę produktów; rodzaj i cenę dostawy; rodzaj płatności; miejsce odebrania produktu, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
23)zawarciu umowy – należy przez to rozumieć oświadczenie woli kupującego złożone za pośrednictwem sklepu stanowiące przyjęcie oferty objętej zamówieniem poprzez przejście na podstronę kupuję i płacę.
24)terminie realizacji – należy przez to rozumieć termin 7 dni do umożliwienia kupującemu odbioru produktu w miejscu przez niego wskazanym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej liczonym zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego od dnia zapłaty ceny.
25)kurierze – należy przez to rozumieć firmę InPost S.A.  z siedzibą w  (30-624) Krakowie przy ul. Malborskiej 130,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536554.
26)umożliwieniu odbioru produktu – należy przez to rozumieć podjęcie przez kuriera pierwszej próby doręczenia produktu pod adres wskazany przez kupującego i pozostawienie w pocztowej skrzynce oddawczej, drzwiach lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób zawiadomienia o podjętej próbie dostarczenia produktu i możliwościach, sposobach i terminach faktycznego odbioru produktu.
§ 3. Umowa zawierana jest w języku polskim zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem polskim i niniejszym regulaminem.
§ 4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczać produkty wolne od wad.
§ 5. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
§ 6. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od prac, termin ulega przedłużeniu do kolejnego dnia powszedniego.
§ 7. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
a.potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;
b.dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.
WARUNKI TECHNICZNE FUNKCJONOWANIA SKLEPU
§ 8. Korzystanie ze sklepu wymaga użycia urządzenia końcowego umożliwiającego przeglądanie stron internetowych i połączenia z siecią Internet oraz posiadania aktywnego adresu e-mail umożliwiającego odbiór wiadomości elektronicznych wielkości minimum 3 Mb.
§ 9.Sprzedający zapewnia korzystającemu ze sklepu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.
§ 10. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem sklepu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę korzystającego ze sklepu. Ograniczenie lub blokowanie możliwości instalowania plików cookies może wpływać na funkcjonalność i możliwość korzystania ze sklepu. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniach końcowych kupującego jest COFFEE ROASTERS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Szczecinie
§ 11. Korzystający ze sklepu ma możliwość sprzeciwienia się stosowaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym przy użyciu ustawień posiadanego oprogramowania. Szczegółowe zasady ograniczenia możliwości instalowania plików cookies określają ustawienia i producenci oprogramowania (przeglądarki internetowej) używanego przez korzystającego ze sklepu.
§ 12. Sprzedawca umieszcza na urządzeniach końcowych korzystającego ze sklepu informacje w formie plików cookies wyłącznie w celu: utrzymania sesji internetowej klienta, prowadzenia i analizowania statystyk, dostosowania wyświetlanych treści do zachowań i zainteresowań korzystającego ze sklepu, ułatwienia korzystania ze sklepu, ulepszenia struktury i systemu sklepu.
§ 13. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
§ 14. Korzystanie z Internetu wiąże się z ryzykiem niechcianej ingerencji osób trzecich polegającej na otrzymywaniu niechcianej i niezamówionej korespondencji elektronicznej (spam), szkodliwego oprogramowania powodującego: powielanie danych (worm); śledzące zachowania korzystającego (spyware); łamiące zabezpieczenia i pozyskujące hasła dostępowe (phishing); przechwytujących dane i dokonującego kryptoanalizy celem obejścia zabezpieczeń (sniffing).Ograniczenie występujących zagrożeń zależne jest od korzystania przez korzystającego ze sklepu z oprogramowania antywirusowego i fierwall oraz oryginalnego oprogramowania komputerowego. Narażenie na zagrożenia jest niezależne od woli Sprzedawcy.
§ 15. Sprzedawca informuje, że mogą wystąpić przerwy utrudniające lub uniemożliwiające korzystanie ze sklepu wynikające z przyczyn technicznych (konserwacji itp.) lub innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
ZAWIERANIE UMÓW

§ 16. Nabycie towarów i usług sklepu odbywa się wyłącznie odpłatnie.
§ 17. Składanie zamówienia możliwe jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
§ 18. Zawarcie umowy może nastąpić poprzez zarejestrowane konto użytkownika lub poprzez jednorazowe wprowadzenie danych osobowych kupującego.
§ 19. Do zawarcia umowy nie jest konieczne posiadanie konta użytkownika.
§ 20. Aby zawrzeć umowę bez zakładania konta użytkownika korzystający ze sklepu musi co najmniej:
dodać wybrane oferty do koszyka i określić ilość zamówienia poprzez skorzystanie z funkcji „Dodaj do koszyka”. Ofertę i ilość towaru można zmieniać i usuwać w koszyku;
złożyć zamówienie poprzez wybranie funkcji „Zamawiam i płacę”
podać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko; adres dostawy, adres e-mail; telefonu kontaktowego, w przypadku przedsiębiorców także firmę i numer NIP;
złożyć oświadczenie, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego warunki;
złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta niezbędnych do prowadzenia procesu sprzedaży;
potwierdzić złożone zamówienie poprzez wybranie funkcji „KUPUJĘ”
§ 21. Kupujący do czasu potwierdzenia zamówienia może w każdej chwili zrezygnować z zakupu. Oferta zakupu przestaje wówczas wiązać.
§ 22. Aby założyć konto użytkownika korzystający ze sklepu musi co najmniej: podając wszystkie dane zgodnie z prawdą i stanem faktycznym;
ustawić indywidualny login i hasło zgodne z postanowieniami regulaminu;
złożyć oświadczenie, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego warunki;
złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika niezbędnych do prowadzenia procesu sprzedaży;
przesłać formularz za pomocą funkcji „Zarejestruj się”;
potwierdzić rejestrację poprzez zatwierdzenie informacji przesłanej przez Sprzedającego na podany przez użytkownika adres e-mail. Kliknięcie na link aktywujący powoduje aktywację konta użytkownika.
§ 23. Kupujący może wyrazić dobrowolną zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach marketingowych i otrzymywanie informacji handlowej wysyłanej wyłącznie przez Sprzedawcę.
§ 24. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności ustawionych loginu i hasła.
§ 25. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uchybieniu obowiązku o którym mowa powyżej lub podaniu danych użytkownika lub kupującego niezgodnych z prawdą.
§ 26. Link aktywacyjny ważny jest przez 48 kolejnych godzin od momentu skorzystania z funkcji „Zarejestruj się”. Po tym czasie dane i konto użytkownika jest automatycznie kasowane.
§ 27.Aby zawrzeć umowę przy użyciu konta użytkownika, użytkownik musi co najmniej:
Zalogować się do konta użytkownika poprzez podanie w formularzu logowania loginu i hasła i wybraniu funkcji „Zaloguj”;
dodać wybrane oferty do koszyka i określić ilość zamówienia poprzez skorzystanie z funkcji „Dodaj do koszyka”. Ofertę i ilość towaru można zmieniać i usuwać w koszyku;
złożyć zamówienie poprzez wybranie funkcji „Zamawiam i płacę”;
potwierdzić prawidłowość danych użytkownika lub wskazać inne dane kupującego;
złożyć oświadczenie, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego warunki;
złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika niezbędnych do prowadzenia procesu sprzedaży;
potwierdzić złożone zamówienie poprzez wybranie funkcji „KUPUJĘ”
§ 28. Kupujący składający zamówienie obowiązany jest postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
§ 29. Po każdorazowym wybraniu funkcji „KUPUJĘ” kupujący otrzymuje od sprzedawcy na podany adres e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia przyjmując złożoną ofertę zakupu i zamówienie do realizacji, potwierdzając specyfikację i ilość produktów, ich cenę z kosztami dodatkowymi w szczególności kosztami dostawy i elementy składające się na tę cenę, wybranym sposobie płatności i sposobie dostawy.
§ 30. W przypadku braku produktów, na które kupujący złożył zamówienie sklep informuje o tym fakcie kupującego poprzez wysłanie kupującemu wiadomości e-mail lub poprzez wyświetlenie komunikatu na stronie sklepu podczas składania zamówienia. W takim przypadku Kupujący nie otrzymuje potwierdzenia złożonego zamówienia, ewentualnie sprzedawca wskazuje wydłużony czas realizacji zamówienia.
§ 31. W przypadku złożenia zamówienia do obowiązków kupującego należy zapłata ceny i odbiór produktów.
§ 32. Główne cechy świadczenia zawarte są w karcie produktu.
§ 33. Kupujący ma prawo do indywidualnych uzgodnień umownych ze Sprzedawcą ograniczających lub wyłączających stosowanie niniejszego regulaminu. Zawarcie umowy z wyłączeniem lub ograniczeniem stosowania regulaminu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
WYKONANIE UMOWY

§ 34. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny najpóźniej w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. W razie bezskutecznego upływu terminu umowa uważana jest za niezawartą, a zamówienie jest automatycznie anulowane.
§ 35. Cena obejmuje cenę brutto zamówionych produktów zawierającą podatek od towarów i usług ustalony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w chwili składania zamówienia oraz koszty dostarczenia produktów ustaloną zgodnie z cennikiem dostawy. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie www.sklep.kawakorona.pl
§ 36. Realizacja zamówienia dokonywana jest wyłącznie po dokonaniu płatności.
§ 37. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
§ 38. Kupujący dokonuje płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski, nr 77 1050 1559 1000 0090 3059 7307, przy pomocy serwisów płatności internetowej – PayU postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami albo inną wybraną przez kupującego formą przelewu środków na rachunek bankowy sprzedawcy podając dane umożliwiające identyfikację płatności zawierające co najmniej numer złożonego zamówienia oraz imię i nazwisko kupującego.
§ 39. Po dokonaniu płatności Kupujący otrzymuje potwierdzenie zaksięgowanej płatności.
§ 40. Składając zamówienie Kupujący wybiera sposób dostawy produktu spośród:
kuriera
odbioru osobistego w siedzibie sprzedawcy
§41. Dostawę towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i Europy realizuje InPost S.A.  z siedzibą w  (30-624) Krakowie przy ul. Malborskiej 130,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000536554
§ 42. Z chwilą wydania produktu kurierowi, niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kuriera.
§ 43. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan i zgodność otrzymanego produktu ze złożonym zamówieniem w obecności kuriera, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi za wady lub utraty prawa do odstąpienia od umowy i przyjęcia, że do uszkodzenia doszło po dostarczeniu produktu.
§ 44. Koszty dostawy towaru ustalone zgodnie z cennikiem dostawy ponosi kupujący.
§ 45. Sprzedawca zobowiązuje się do umożliwienia kupującemu odbioru produktu w terminie 7 dni od dnia zapłaty ceny, w miejscu wskazanym przez kupującego przy składaniu zamówienia.
§ 46. W razie dostawy produktu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej termin, o którym mowa w § 45. ulega przedłużeniu do 30 dni.
§ 47. Za zakupione produkty Sprzedawca wystawia paragon fiskalny, a na żądanie Kupującego fakturę VAT, po wskazaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zakupu.
REKLAMACJE I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 48. Sprzedawca przyjmuje i rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmi dotyczących produktów zakupionych w sklepie zgłoszone w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@kawakorona.pl
§ 49. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od chwili zwrotu produktu do sklepu.
§ 50. Zwracany produkt należy dostarczyć do sklepu w stanie kompletnym, wraz z wszystkimi akcesoriami i przynależnościami, zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie.
§ 51. Celem usprawnienia procedury reklamacyjnej zwrot produktu powinien nastąpić wraz z dowodem zakupu.
§ 52. O sposobie rozpatrzenia reklamacji sprzedawca informuje kupującego za pośrednictwem adresu mailowego, za pomocą którego kupujący zgłosił roszczenie reklamacyjne.
§ 53. W razie nierozpatrzenia reklamacji w terminie o którym mowa w § 49. reklamacje uznaje się za uwzględnioną.
§ 54. W razie uwzględnienia reklamacji kupującemu przysługuje według jego wyboru prawo do wymianu produktu na produkt wolny od wad lub zwrot pieniędzy.
§ 55. Wydanie towaru wolnego od wad, lub zwrot pieniędzy nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zwrotu produktu do sklepu.
§ 56. Sprzedawca udziela kupującym informacji na temat sposobów realizacji reklamacji pod adresem poczty elektronicznej biuro@kawakorona.pl
§ 57. Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość przysługuje w terminie 14 dni od dnia odebrania produktu przez konsumenta lub upoważnioną osobę trzecią prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów z wyłączeniem bezpośrednich kosztów zwrotu produktu do sklepu oraz poniesionych przez konsumenta dodatkowych kosztów dostarczenia produktu konsumentowi, jeżeli konsument wybrał inny sposób dostarczenia produktu niż za pośrednictwem kuriera.
§ 58. Konsument może odstąpić od umowy poprzez złożenie w terminie o którym mowa w § 57. oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załączniki nr 1, do niniejszego regulaminu.
§ 59. Dla zachowania terminu o którym mowa powyżej wystarczające jest nadanie za oświadczenia za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego na adres sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@kawakorona.pl
§ 60. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą, a oferta złożona przez konsumenta przestaję wiązać strony.
§ 61. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość Sklep ma obowiązek zwrócić konsumentowi nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem § 57 i § 63.
§ 62. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument dokonując płatności, chyba, że konsument wyraźnie wskaże inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
§ 63. Sklep, o ile nie zaproponował, że sam odbierze produkt, którego odstąpienie dotyczy wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili zwrotu produktu przez konsumenta.
§ 64. Konsument zobowiązany jest zwrócić produkt, którego odstąpienie dotyczy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Zwracając produkt konsument zobowiązany jest zabezpieczyć produkt przed uszkodzeniem w transporcie. Dla zachowania terminu, o który mowa wystarczy nadanie produktu przed jego upływem.
§ 65. W razie uchybieniu terminowi, o którym mowa powyżej uwzględnienie oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy do decyzji sprzedającego.
§ 66. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącego wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza niezbędny do stwierdzenia cech, przydatności, funkcjonowania i zgodności z kartą produktu.
§ 67. Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość nie przysługuje konsumentowi w razie zakupu kawy lub produktu zapieczętowanego ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 68. W razie uchybieniu obowiązkowi o którym mowa w § 64 i § 43. uważa się, że do uszkodzenia doszło po odebraniu produktu przez konsumenta.
SPRZEDAŻ POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI

§ 69. Do umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kupującego zastosowanie znajdą postanowienia dotyczące konsumentów.
POZASĄDOWE METODY ROZSTRZYGANIA SPORÓW
§ 70. Konsument może skorzystać z pozasądowych metod rozstrzygania sporów takich jak mediacja, sąd polubowny.
§ 71. Skorzystanie z pozasądowej metody rozstrzygania sporów wymaga złożenia przez konsumenta we właściwej instytucji sądownictwa polubownego wniosku o rozstrzygnięcie sporu i wyrażenia zgody przez Sklep na poddanie sporu rozstrzygnięciu przez zaproponowaną instytucję sądownictwa polubownego.
§ 72. Zasady korzystania z sądownictwa polubownego określają właściwe instytucje sądownictwa polubownego i ich regulaminy.
§ 73. Sprzedający wyraża zgodę na poddanie rozstrzygnięcia sporu przez Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta w Szczecinie.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
§ 74.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
§ 75. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
§ 76. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
§ 77. Sprzedający przetwarza następujące dane osobowe Kupującego:
imię i nazwisko
adres
login i hasło
historię zakupów
numer NIP
numer PESEL
adres poczty elektronicznej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Mając powyższe na uwadze na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, co następuje:

Administrator danych osobowych

Coffee Roasters Sp. z o.o. Sp. k. jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych, nr. tel. 91 4347 222, email: sklep@kawakorona.pl

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Pana/Pani danych.

Jako administrator będziemy przetwarzać Pana/Pani dane:

 1. na podstawie Pana/Pani zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
 2. w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym www.sklep.kawakorona.pl (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. działania marketingowe Zleceniobiorcy (podstawa art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także identyfikacji potencjalnego konfliktu interesów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. sądom lub urzędom, doradcom prawnym i ekonomicznym.
 7. naszym podwykonawcom i współpracownikom (podmioty przetwarzające) w tym w szczególności np. firmom księgowym i informatycznym, oraz współpracującym firmom kurierskim świadczącym dla nas usługi transportowe.

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych opisanych powyżej.

Przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, a także identyfikacji potencjalnego konfliktu interesów w przyszłości.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe wynikające ze złożonego w sklepie internetowym zamówienia będą przechowywane przez okres trzech lat od daty zrealizowania zamówienia.

Informacja o odbioracach danych

W ramach przetwarzania danych dane osobowe mogą zostać ujawnione :

W tym zakresie powierzamy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych producentowi oprogramowania do zarządzania relacjami z Klientem (wFirma) oraz Shoplo, za pomocą których świadczymy usługi na Pani/Pana rzecz;

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Panu/Pani:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jaki jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o posiadane dane osobowe.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech człowieka, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów jego pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Kategorie danych osobowych

Przetwarzaniu podlegają tylko zwykłe dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/siedziby, numer NIP, numer konta bankowego), nie będą przetwarzane żadne dane należące do szczególnych kategorii danych osobowych (np. dane dot. płci, poglądów politycznych, zdrowia, przekonań religijnych itp.)

Źródło pozyskania danych

Państwa dane pozyskaliśmy na podstawie zgody wyrażonej w wypełnionym formularzu zamówienia.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 78. W sprawach nieunormowanych zastosowanie znajdą kolejno indywidualne ustalenia stron, przepisy ustawy konsumenckiej oraz przepisy kodeksu cywilnego.
§ 79. Sprzedawca może zmienić regulamin w każdym czasie. Zmiany obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie i zawiadomieniu zarejestrowanych użytkowników i mają zastosowanie tylko do umów zawieranych po wejściu zmian w życie

Polityka COOKIES

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl